גולשים יקרים, אתר “יפן טורי – השער ליפן” מקדם בברכה את משתמשיו. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הינם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש על-פי תקנון זה:

 

כללי

אתר האינטרנט “יפן טורי – השער ליפן” (להלן: “האתר”) משמש כאתר למתן שירותים, מידע וסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים בתחום הטיולים והנופש ביפן.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי גולשים באתר וביישומים המצויים בו ועל כל רכישה שתתבצע על ידי גולשים באמצעות האתר בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, (מחשבים, מכשירים סלולאריים וטאבלטים) ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינם לבין “יפן טורי – השער ליפן”. לפיכך, אנא קראו תקנון זה במלואו, בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה.

רכישה בחנות האתר

הרשמה להרצאות בנושא "יפן למטיילים"

מעת לעת יפרסמו המארגנים מועדים להרצאות בנושא "יפן למטיילים", אשר יועברו ע"י מדריכים ומומחים שונים. ההרצאות יתקיימו במקומות שונים ברחבי הארץ, לפי שיקול דעתם של המפעילים.

ההשתתפות או ההאזנה להרצאה כרוכה בדמי רישום מוקדמים. המפעילים בלבד יגבו את דמי הרישום להרצאות.

ניתן לקבל החזר מלא עבור דמי הרישום להרצאה, עד 24 שעות טרם מועד ההרצאה כפי שפורסם. לאחר מכן, לא ינתן החזר עבור ההרצאה.

דמי הרשמה לטיולים מודרכים ביפן, עם מדריכים דוברי עברית
דמי ההרשמה נגבים עם רכישת השירות מאיתנו. את שאר הסכום יש לשלם למדריך עצמו במהלך הטיול. מדיניות הביטולים מיוחסת להחזר עבור דמי ההרשמה בלבד.

ביטול מרגע ההרשמה ועד 90 ימי עבודה לפני היציאה – 25%.

ביטול פחות מ-90 ימי עבודה ועד 45 ימי עבודה לפני היציאה – 50% ממחיר הטיול.

ביטול פחות מ-45 ימי עבודה ועד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 75% ממחיר הטיול.

ביטול פחות מ-14 ימי עבודה לפני היציאה ועד ליציאה – דמי ביטול מלאים (100%).

 

לגבי ביטול עסקה שלגביה יש לנוסע זכות ביטול לפי חוק ותקנות הגנת הצרכן, ביטול העסקה ע"י הנוסע יהיה בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010 ובמקרה של עסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) בהתאם להוראות סע' 14ג' עד 14ה' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981.

נוסע שיבקש להחליף את ההרשמה מטיול אחד לטיול אחר, יחויב בדמי ביטול המפורטים לעיל כאילו ביטל השתתפותו בטיול, בנוסף לתשלום עבור הטיול החדש.

ימי עבודה – ימים א' ב', ג', ד', ה' ולמעט ערבי חג וחג. כתאריך הביטול יראו רק את היום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים.

המארגנים והמדריך, יהיו רשאים לבטל כל טיול אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיול או מכל סיבה אחרת עפ"י שיקול דעתם ויציעו לנוסע השתתפות בטיול אחר (אם הנוסע יבחר להשתתף בטיול האחר תיתכן תוספת תשלום או החזר חלקי, בהתאם למחירו של אותו טיול אחר).

אם הנוסע יבחר שלא להשתתף בטיול אחר כאמור, המארגנים יחזירו לו כל סכום ששילם להם עבור הטיול שבוטל ובכך יצאו ידי חובתם כלפי הנוסע ולא יהיו לו עוד תביעות ו/או טענות.

 שירות תכנון טיולים וירטואלי

לאחר הזמנת שירות תכנון טיולים, ניצור עם המזמין קשר במייל (הדואר האלקטרוני), עם שאלון המברר פרטים כלליים: משך השהות ביפן, העדפות וציפיות שונות. לאחר מכן ניצור עבור המזמין שלד מותאם אישית של טיול, אשר כולל בתוכו הצעות למגוון פעילויות ואטרקציות, המותאמות לטעמו ולבקשותיו של הנרשם.

 

לגבי ביטול שירות תכנון טיולים:

ביטול בתוך 24 שעות – ללא עלות.

ביטול לאחר 24 ועד לקבלת הטיוטה הראשונה, 25%

מרגע שנשלחה טיוטת תכנון ראשונה ללקוח, לא ניתן לקבל החזר עבור התשלום.

השתתפות בטיול

המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה ללא צורך בנימוקים, לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ועל פי שיקול דעת המדריך.

 

המארגנים יחזירו לנוסע את ההחזרים שיקבלו בפועל מהספקים המקומיים בגין אותם שירותים שהנוסע לא קיבל, ככל שיקבלו החזרים כאלה, ואותם בלבד.

באחריות הנוסע לעדכן את המארגנים בעת ההרשמה, בכתב, על כל בעיה רפואית או קושי פיזי או כל עניין אחר, העלולים להוות בעיה או מכשול עבורו לרבות מכשול אפשרי לניהול התקין והשוטף של הטיול.

החזרים וביטוח

אנו ממליצים לכל נוסע להצטייד, על חשבונו, בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, הכוללת את כל הכיסויים המקובלים וההרחבות המוצעות ע"י חברת הביטוח. לא יהיו החזרים כלשהם בגין ביטול/הפסקת/קיצור טיול, לרבות עקב מוות, מחלה, פציעה, מצב רפואי, של הנוסע או של בן משפחה הקרוב אליו, או סיבה אחרת כלשהי.

טרם ביצוע רכישה באתר

יש לבצע תחילה הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם גולש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה.

חיוב הגולש בגין הרכישה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או מערכת סליקה אונליין אחרת (פייפאל, ביט וכו'). לאחר ביצוע הרכישה ולאחר שתתבצע בדיקה של פרטי המשלם אישור ההזמנה, תינתן הודעה מתאימה כי הרכישה אושרה או נדחתה.

גולשים המבצעים רכישה מצהירים בזאת כי הם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והגולשים הינם קטינים (מתחת לגיל 18) או אינם זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושם באתר כאילו קיבלו את אישור האפוטרופוס.

לידיעת הגולשים: הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי התשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשים התשל”ז-1977 והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

השימוש בתוכן האתר

השימוש בתוכן האתר הינו שימוש אישי ופרטי בלבד. הגולשים אינם רשאים לאפשר העברת התוכן או להרשות שימוש כלשהו בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדי ג’.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולשים מתחייבים כי התוכן לא ישמש אותם ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות ו/או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התוכן מחוץ לאתרים, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או   בכל מדיה אחרת.

מובהר בזאת כי האיסור על שימוש מסחרי ו/או עסקי בתוכן חל ביחס לכלל סוגי התוכן באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדי ג’.

כללי השימוש באתר

הגולשים מתחייבים לא להפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר.

הגולשים מתחייבים שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתם באתר, בהתנהגות, מעשה ומחדל, בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, או פגיעה בזכויות צדדי ג’.

בנוסף, הגולשים מתחייבים להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

הגולשים מצהירים בזאת כי ידוע להם כי החברה רשאית לנקוט כנגד גולשים שיפרו הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיהם לצדדי ג ו/או לרשויות כלשהן.

החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, אינה אחראית לזמינות האתר, השירותים ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם לגולש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב הגולשים, לאובדן מידע וכו’.

לחברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, לא תהיה אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולשים ו/או לכל צד ג’ בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר, אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

האתר כולל גם קישורים שונים למקורות ו/או לאתרים אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי החברה, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר (להלן: “תוכן חיצוני”). מובהר כי החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי האתר. כל שימוש בתוכן חיצוני ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של הגולשים בלבד.

החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדי ג’, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכו’. הגולשים פוטרים בזאת את החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.

מדיניות פרטיות הגולשים

הגולשים אינם חייבים למסור פרטים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתר ותשלום בגין רכישת שירותים ו/או מוצרים, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולשים בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי הגולשים לצורך רישומם לאתר, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמם הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר ולצורך צירוף הגולשים לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת.

הסכמת הגולשים לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים  ו/או  בכל דרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי וההצעות הנוגע לכלל סוגי המכירות.

הגולשים יכולים להסיר בכל עת את פרטיהם מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך באתר ו/או בהודעות שיישלחו אליהם.

החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל הגולשים קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו הגולשים יוצרים גישה אל האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.

תוכן גולשים

הגולשים מתחייבים כי כל תוכן (לרבות, תמונה, צילום, וידאו, הקלטה, ציור, איור, טקסט כלשהו וכו’) (להלן גם: “תוכן גולשים”) שיועלה על ידם באתר (לרבות בכל דף אינטרנט הקשור לאתר) כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת לעשות כן.

הגולשים נושאים במלוא האחריות, אזרחית ופלילית, לתוכן גולשים המועלה על ידם, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות, והם פוטרים בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. הגולשים מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’, לרבות רשויות כלשהן, הנוגעת לפעילות הגולשים והעלאת תוכן גולשים.

מובהר בזאת כי החברה וכל מי מטעמה אינם אחראים לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו של תוכן גולשים, וכי אין להסתמך על תוכן גולשים.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו.

מובהר בזאת לגולשים כי בעצם העלאת תוכן גולשים לאתר, הנכם מקנים לחברה רשיון שימוש בלתי חוזר ובלתי מוגבל זמן, ללא כל תמורה, להציג, להעתיק, לשווק, להפיץ ולעשות בתוכן הגולשים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה של החברה.

קנין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים – בין אם רשומים ובין אם לאו, סודות מסחריים, מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, פורמט, קונספט (להלן: “הקניין הרוחני”) – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי  התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

הגולשים מתחייבים שלא  להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל או חלק מהקניין הרוחני בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי שלהחברה.

הגולשים מתחייבים שלא לבצע קישור למידע או לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תוכן פוגעני, פורנוגרפי, גזעני, או המעודד לאלימות ואפליה או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.

מובהר בזאת לגולשים כי על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתוכן שנמסר על ידם לפרסום באתר נשארות בבעלות הגולשים. עם זאת, על הגולשים להישמר, שלא להעלות באתר תוכן אשר אינם בעלי זכויות הקניין הרוחני בו. בהעלאת ו/או מסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר הגולשים מאשרים בזאת כי הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני בו, כי הינם מתירים לחברה לפרסמו כבר רשות וכי הם מקנים לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש בתוכן לפי שיקול דעתה.

אבטחת מידע באתר

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע (להלן: “אבטחת המידע”). אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה ולאתר, אולם אין בה בטחון מוחלט. לכן,החברה אינה מתחייבת שהשירותים והתוכן באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

באתר מיושמים אמצעי אבטחה מהמחמירים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי.

תנאים נוספים

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או היישומים באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את הגולשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר בגוף רבים מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד, יחיד /ה או רבים/ות .

תקנון זה יהא כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל דבר ועניין, נתונה לבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל-אביב יפו.

גלישה נעימה!

 

WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן